Zastrzeżenia prawne

Wszelkie dane zamieszczone w serwisie internetowym PKO BP Faktoring S.A. mają charakter informacyjny oraz reklamowy i nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego, jak również nie stanowią usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego.

PKO BP Faktoring S.A. dołożyło należytych starań, aby zamieszczone informacje były rzetelne i oparte na kompetentnych źródłach, jednak nie może zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. W każdym czasie treść i wygląd serwisu mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.

Ryzyko wykorzystania informacji zamieszczonych w niniejszym serwisie, w szczególności podjęcia decyzji inwestycyjnej, ponosi wyłącznie użytkownik serwisu.

PKO BP Faktoring S.A. nie ponosi również odpowiedzialności za błędy lub braki zaistniałe z powodów technicznych, w tym w wyniku modyfikacji tych treści w drodze teletransmisji.

Prawa autorskie dotyczące wizualizacji i treści witryny internetowej przysługują PKO BP Faktoring S.A.

Spółka zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorstw prowadzonym przez Sąd Rejestrowy dla m.St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000320367. Kapitał zakładowy (wpłacony) 9.000.000 złotych. NIP 9512270428. REGON: 141641793.

Wszelkie dodatkowe informacje są przekazywane na indywidualne żądanie.