Faktoring odwrotny

Faktoring  Odwrotny - jest to usługa finansowa polegająca na zarządzaniu zobowiązaniami i płatnościami Klienta, narzędziem pozwalającym przyspieszyć Klientowi płatności do Dostawcy. To nowoczesne rozwiązanie dla firm, polegające na finansowaniu ich zobowiązań handlowych, przy możliwym, choć nie obowiązkowym, wydłużeniu przez Dostawcę okresu kredytu kupieckiego dla Klienta. Umożliwia  Dostawcom,  sfinansowanie wzrostu sprzedaży dzięki uzyskaniu gotówki od Klientów przed terminem płatności faktur oraz efektywne zarządzanie należnościami.

W ramach oferty Faktoringu Odwrotnego Faktor proponuje Klientom kilka rozwiązań:

 • W Faktoringu Odwrotnym Dyskontowym Faktor finansuje wierzytelności dostawców przed terminem ich płatności, a Klient dokonuje spłaty zobowiązania na rachunek Faktora w terminie płatności wierzytelności.
 • W Faktoringu Odwrotnym Wymagalnościowym Faktor spłaca zobowiązanie Klienta w stosunku do jego dostawcy w terminie płatności wskazanym przez Klienta. Spłata długu przez Klienta odbywa się w ustalonym, zgodnie z zawartą z Faktorem umową, dodatkowym okresie finansowania.
 • Klienci Faktora mogą skorzystać również z transakcji, która jest połączeniem wcześniej opisanych rozwiązań. W ramach jednej umowy możliwe jest finansowanie wierzytelności dostawców, z którymi Faktor zawarł umowy, jak również dokonywanie spłaty zobowiązań Klienta w terminie przez niego wskazanym w stosunku do dostawców. Klient natomiast ma możliwość dokonania spłaty albo w terminie płatności albo w okresie dodatkowego finansowania udzielonego przez Faktora po terminie płatności.

Cechy

 • finansowanie wierzytelności z terminami płatności standardowo do 90 dni
 • podstawowe zabezpieczenie - cesja wierzytelności
 • przejęcie przez Faktora ryzyka niewypłacalności Klienta
 • informacja o stanie konta on-line poprzez aplikację internetową (m.in.: informacja o stanie konta finansowania, stanie rozliczeń wierzytelności, otrzymanych spłatach)
 • wypłata środków finansowych w PLN i w walucie (EUR, USD)

 

Korzyści – dla Dostawcy

 • poprawa płynności finansowej przedsiębiorstwa i struktury bilansu
 • obniżenie ryzyka transakcji z Klientem i kosztów związanych z zarządzaniem należnościami
 • elastyczne finansowanie dostosowane do poziomu sprzedaży i zapotrzebowania na kapitał
 • zwiększenie przepływów z działalności operacyjnej

 

Korzyści – dla  Klienta

 • elastyczne finansowanie dostosowane do poziomu realizowanych zamówień
 • wydłużenie okresu finansowania wierzytelności przez Faktora – do 90 dni
 • obniżenie kosztów związanych z zarządzaniem zobowiązaniami

 

Profil Klienta

Profil Klienta

Oferta skierowana jest do przedsiębiorstw (Klientów), które:

 • posiadają portfel zobowiązań do stałych Dostawców
 • wykazują obrót ponad 100 mln zł i funkcjonują dłuższy okres na rynku
 • oferują rozpoznawalny na rynku produkt lub usługę
 • posiadają stabilną sytuację finansową
 • oczekują wszechstronnego rozwiązania wspierającego zarządzanie zobowiązaniami

oraz do przedsiębiorstw (Dostawców), które:

 • zainteresowani poprawą płynności finansowej dzięki wcześniejszemu regulowaniu zobowiązań   przez Dłużnika
 • zainteresowani zabezpieczeniem się przed ryzykiem niewypłacalności swojego Dłużnika w związku z udzieleniem Dłużnikowi przez Dostawcę odroczonych terminów płatności;
 • chcący zlecić zarządzanie należnościami wyspecjalizowanej firmie (np. w celu zmniejszenia pracochłonności i obniżki kosztów, skoncentrowaniu się na sprzedaży);
 • chcą dostosować poziom finansowania do swoich potrzeb.

Podstawowe koszty (w zależności od indywidualnych ustaleń po stronie Klienta lub/i Dostawcy)

 • prowizja od limitu
 • prowizja faktoringowa
 • odsetki od udzielonego finansowania

Zapraszamy do kontaktu pod adresem mailowym faktoring@pkofaktoring.pl w sprawie oferty faktoringowej.

Jak nawiązać współpracę?

faktoring odwrotny